Online Müzayede Katılım Şartları

Rumeli Mezat tarafından işletilen www.rumelimezat.com sistesindeki online müzayedelere katılan alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 1. Rumeli Mezat alıcı ve satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında her ikisinden de komisyona hak kazanır.
 2. Online müzayedelere katılabilmek için www.rumelimezat.com (internet sitesi) web adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.
 3. Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online katalog yayınlandığı tarihten sonra Rumeli Mezat Kuştepe Mah. İnönü Cad. No:3/10 Mecidiyeköy Antikacılar Çarşısı Şişli İstanbul adresinde görülebilir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir, yerinde görülmeyen eserlere alıcı tarafından pey verilmesi durumunda sorumluluk tamamen pey verene aittir.
 4. Online müzayedeye katılanlar eserleri Rumeli Mezat ‘ın 3. Maddede belirtilen adresinde  önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı ve pey veren bu durumu peşinen kabul eder. Rumeli Mezat satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Rumeli Mezat firmasından herhangi bir itiraz ve iade talebinde bulunmayacaktır.
 5. Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Rumeli Mezat tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede “PEY VER” tuşuna basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi Rumeli Mezat’a aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan ziyaretçiler katılamazlar. İnternet sitesi üyelik şifresi kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisi tarafından belirlenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.
 6. Rumeli Mezat www.rumelimezat.com internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
 7. Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.
 8. Satın alınan tüm eserler için e-fatura hazırlanmaktadır. E-Faturalar TC kimlik no, ad, soyad ve adrese göre düzenlenir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Rumeli Mezat tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Rumeli Mezat’ın satıcı olduğunu göstermez. Rumeli Mezat satıcı değil; satışa aracılık eden aracıdır. Rumeli Mezat’ın işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %15 komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Rumeli Mezat’ın ürün bedeli, Katma Değer Vergisi (KDV) ve komisyon(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %15 komisyon(+KDV) bedelini de ödemekle mükelleftir. Rumeli Mezat’ın bu kapsamda sunduğu hizmet;  elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.
 9. Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %15 müzayede şirketi komisyonunu(+KDV) ödediği anda Rumeli Mezat ‘ın ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Rumeli Mezat eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği Rumeli Mezat tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Rumeli Mezat sorumlu tutulamaz.
 10. Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu’nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Rumeli Mezat dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Rumeli Mezat ’ın sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Rumeli Mezat ’ın yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.
 11. Müzayede katılımcısının internet sitesinde belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasından Rumeli Mezat sorumlu değildir.
 12. Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında, Rumeli Mezat ’ın satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.
 13. Rumeli Mezat , müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Internet sitesinde yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.
 14. Rumeli Mezat şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Rumeli Mezat hakkında,  satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı TBK 214 ve 218.  maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk  hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.
 15. Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).
 16. İnternet sitesinde yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.
 17. Internet sitesinde yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Rumeli Mezat’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
 18. Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin açılış fiyatları eserlerin son fiyatları değil müzayede başlangıç fiyatıdır.
 19. İnternet sitesinde yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Rumeli Mezat sorumlu tutulmayacaktır.
 20. Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.
 21. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Rumeli Mezat’ın rücu hakkı saklıdır.
 22. Üye olarak internet sitesine kaydolan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 23. Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.